2020 – året for endring

Dette året har blitt så spesielt på mange måter. Det hele startet med en tragisk start på året med Corona som herjet verden med dødsfall og frykt. Dårlig økonomi og avstand. Man kunne ikke leve som før. Alt ble satt på stopp. Selv merket jeg det mest som førstegangsgravid og at jeg ikke kunne være med familie og venner slik jeg hadde gledet meg så utrolig mye til. Men man vender seg til det for det viktigste er at alle holder seg friske og man unngår at flere skjebner går tapt. En forferdelig trist tid som føles på mange måter så uekte og rar. Men så begynner det heldigvis å se lysere ut i forhold til pandemien.

Men så skjedde det som så alt for mange gange allerede har skjedd, og som på ingen måter er noe nytt. En uskyldig mørkhudet mann ble drept. IGJEN! Det blir filmet og delt verden over, og verden reagerer. Heldigvis! Endelig! På en måte som aldri har skjedd før. Nok er nok! Ikke mer rasisme sier verden. STOPP!!!!! Endelig skjer det en oppvåkning og protest verden over som sier at dette er f*** ikke greit!!! NOK ER NOK!! STOPP RASISMEN!! Tenk at noe så uendelig urettferdig og trist som dødsfallet til George Floyd skulle bli starten på noe så vakkert. Samhold og oppvåkning! En felles oppvåkning! En global protest! Det er vanskelig å finne de riktige ordene, men jeg prøver likevel. For selv om man ikke har forstått det så er dette et ansvar alle har like mye. Man har ikke sagt nok ifra, man har ikke brukt stemmen sin nok eller høyt nok. Og man har vært med på å la dette fortsette. Rasisme.

Året 2020 har på ingen måte vært noe hyggelig. Men det har vært så utrolig viktig. Verden kan ikke fortsette som den har gjort før. Den MÅ stoppe opp. Den MÅ endre seg. VI MÅ ENDRE OSS. 

Teksten fra Leslie Dwight går som følgende:

“What if 2020 isn’t cancelled?⁣
What if 2020 is the year we’ve been waiting for?⁣
A year so uncomfortable, so painful, so scary, so raw — that it finally forces us to grow.⁣
A year that screams so loud, finally awakening us from our ignorant slumber.⁣
A year we finally accept the need for change.⁣
Declare change. Work for change. Become the change. A year we finally band together, instead of⁣
pushing each other further apart.⁣

2020 isn’t cancelled, but rather⁣
the most important year of them all.”⁣

🖤

This year has become so different in so many ways. It all started with a tragic start to the year with Corona ravaging the world with death and fear. Poor economy and distance. One could not live as before. Everything was stopped. I felt it most as a first time pregnant and that I couldn’t be with family and friends the way I had been looking forward to so much. But turning to it for the most important thing is that everyone stays healthy and avoids losing more lives. A terribly sad time that in many ways feels so wrong and strange. But fortunately it started to look brighter in relation to the pandemic.
 
But then it happened that so many times already has happened and which is in no way something new. An innocent dark-skinned man was killed. AGAIN! It was filmed and shared worldwide, and the world responds. Luckily! Finally! In a way that has never happened before. Enough is enough! No more racism says the world. STOP !!!!! Finally there is an awakening and protest around the world saying that this is f ***** not okay !!! ENOUGH IS ENOUGH!! STOP RACISM !! Imagine something as infinitely unfair and sad as the death of George Floyd would be the start of something so beautiful. Unity and Awakening! A common awakening! A global protest! Finding the right words is difficult, but I try. Because even if one have not understood it, this is a responsibility everyone has as big part of. We have not said enough, we have not used our voice enough or loud enough. And we have contributed to continue this. Racism.
 
The year 2020 has by no means been anything but pleasant. But it has been so incredibly important. The world cannot continue as it has done before. It MUST stop. It MUST change. WE MUST CHANGE.
 
The text from Leslie Dwight goes as follows:
 
“What if 2020 isn’t cancelled?⁣
What if 2020 is the year we’ve been waiting for?⁣
A year so uncomfortable, so painful, so scary, so raw — that it finally forces us to grow.⁣
A year that screams so loud, finally awakening us from our ignorant slumber.⁣
A year we finally accept the need for change.⁣
Declare change. Work for change. Become the change. A year we finally band together, instead of⁣
pushing each other further apart.⁣

2020 isn’t cancelled, but rather⁣
the most important year of them all.”⁣

🖤

Leave a Comment